Agenda til digitalt årsmøte 28.4.

Til medlemmer i Giske Idrettslag

Giske 21. april 2020

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Giske Idrettslag

Styret viser til innkalling til digitalt årsmøte på heimesida til Giske IL 14 april.

Årsmøtet avholdes 28. april 2020 klokken 20:00 via Teams.

Link til møtet blir lagt ut på http://giskeil.no/ tirsdag 28.4. kl 19:30.

Under følgjer sakliste for årsmøtet:

Sak 1:            Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2:            Godkjenne innkallinga

Sak 3:            Godkjenne saklista

Sak 4:            Velje dirigent

Sak 5:            Velje referent

Sak 6:            Velje to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7:            Behandle idrettslagets årsberetning og gruppe årsmeldingar

Sak 8:            Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9:  Behandle evt. innkomne forslag og saker

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Fastsette treningsavgift

Sak 12:  Foreta følgende valg:

12.1 Styreleder

12.2 Øvrige styremedlemmer

12.3 Fullmakt til styret i Giske Idrettslag til å oppnevne representanter til ting og møter i de

organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

 

Følgende dokumenter blir tilgjengeleg på mail:

Send mail til Steinar@Energirad.no., og dokumentene blir oversendt.

Dokumentene blir tilgjengelege 28 april :

 

–        Idrettslagets årsberetning og gruppe årsmeldingar

–        Regnskap med revisors beretning

–        Evt. innkomne forslag og saker

–        Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter

–        Forslag til styresamansetning i Giske Idrettslag

 

Med vennlig hilsen
Styret i Giske Idrettslag