Fair Play

Fakta

Fair Play-ansvarlig i Giske IL -

E-post -

Mobil -

Hvordan ønsker vi i Giske IL å ha det i praksis?

Visjon Fair Play:

Giske IL skal være et inkluderende og positivt engasjerende idrettslag!

 

Verdiløfter Fair Play:

Giske IL skal ha nulltoleranse knyttet til diskriminerende, krenkende og ikke-inkluderende handlinger og ytringer.

Giske IL skal arbeide aktivt, i samarbeid med hele vårt nærmiljø, for å forebygge slike handlinger og ytringer, og være konsekvente i vår behandling av hendelser som strider mot idrettslagets nulltoleranse.

Sammen med andre skal vi bidra til å skape et trygt, godt og inkluderende nærmiljø som skal sikre gode oppveksts- og rammevilkår og legge til rette for positive aktiviteter for barn og ungdom som er tilknyttet Giske IL og vårt nærmiljø ellers.

 

Fair Play i Giske IL – presentasjon for skoleklasser

Giske IL – Fair Play-video

Giske IL – Fair Play i praksis – Hefte

 

Slik skal Giske IL arbeide med Fair Play:

 • Styret i Giske IL har det øverste ansvaret for at idrettslaget aktivt arbeider for å etterleve idrettslagets visjon og verdiløfter om Fair Play. I styrets arbeid skal visjon og verdiløfter være grunnleggende for de beslutninger som fattes knyttet til planlegging og gjennomføring av aktiviteter i idrettslagets regi

 

 • Idrettslaget skal ha egen Fair Play-ansvarlig. Denne personen skal være medlem av styret i idrettslaget. Personen skal løpende rapportere til styret om arbeid og hendelser knyttet til Fair Play og etterlevelsen av dette arbeidet

 

 • Norges Fotballforbund sine retningslinjer, rammeverk og materiell knyttet til Fair Play skal benyttes som grunnlag i all aktivitet idrettslaget utøver

 

 • Alle som har en rolle i idrettslaget, herunder styremedlemmer, trenere/oppmenn, spillere og andre støttefunksjoner, skal i sine aktiviteter og roller utføre sine oppgaver i henhold til idrettslagets visjon og verdiløfter om Fair Play. De voksne i idrettslaget har et særlig ansvar for å være forbilder når det kommer til etterlevelse av Fair Play ovenfor idrettslagets yngre medlemmer

 

 • Fair Play skal være på agendaen på minimum 2 møter i året med trenere/oppmenn for yngres avdeling. Det skal drøftes reelle problemstillinger og hvordan slike kan håndteres i praksis

 

 • Alle lag i Giske IL skal minimum 1 gang pr. år gjennomgå retningslinjer for Fair Play. Trenere/oppmenn skal ha ansvaret for at dette gjøres. Det skal tilstrebes å involvere foreldregruppen også i denne gjennomgangen. For øvrig skal det i treninger, kamper, cuper og andre kontaktpunkt med lag og spillere påminnes om, oppfordres til og understrekes viktigheten av Fair Play. Alle aktive spillere i Giske IL skal signere Fair Play holdningskontrakter. Innholdet og betydningen i disse kontraktene skal være en del av den årlige gjennomgangen for lagene

 

 • Fair Play-ansvarlig skal ha rollen som varslingsorgan for uønskede hendelser relatert til Fair Play. Idrettslaget skal ha lav barriere for varsling, og idrettslaget skal ha som policy at vi skal etterleve åpenhet og informasjonsdeling. Personvern skal likevel i alle tilfeller etterstrebes. Alle skal kunne varsle om uønskede hendelser som er knyttet til idrettslaget selv eller medlemmer av idrettslaget. Med «alle» menes blant annet, men ikke uttømmende; trenere, oppmenn, foreldre, foresatte, spillere og andre aktive i idrettslaget. Varsel skal ikke nødvendigvis bare gjelde uønsket adferd fra spillere på yngres lag. Også uønsket adferd utført av voksne/andre myndighetspersoner tilknyttet idrettslaget skal kunne varsles

 

 • Alle (jf. definisjon i forrige kulepunkt) har ansvar for å gripe inn ved observasjon av eller informasjon om uønskede hendelser

 

 • Som et utgangspunkt skal uønskede hendelser håndteres på lavest mulig nivå. Dette betyr, blant annet, at trenere/oppmenn skal ta tak i situasjonen når den skjer. Dersom tiltak ikke fører frem, og uønskede hendelser er gjentakende, skal Fair Play-ansvarlig varsles. I samarbeid skal videre tiltak vurderes. Da også vurderes videre tiltak med eksempelvis skolen. Terskelen for å involvere Fair Play-ansvarlig skal være lav for å lettere være flere personer som kan forebygge, avhjelpe og håndtere uønskede situasjoner

 

 • Giske IL skal ha et etablert og formelt samarbeid med skolen på Giske v/rektor knyttet til Fair Play-arbeid. Fair Play-ansvarlig, men i samarbeid med resten av styret i idrettslaget, skal ha ansvaret for at det formelle samarbeidet er etablert. Det skal være minimum årlig møte mellom partene om temaet, og løpende informasjonsdeling mellom partene om uønskede hendelser skal tilstrebes. Rammer for håndtering av personvern skal her også etterleves. Kontaktpunkt fra idrettslaget mot skolen skal være Fair Play-ansvarlig. Ved behov skal tilsvarende relasjon også etableres mot ungdomsskolene i kommunen

 

 • Brudd på retningslinjer om Fair Play og hendelser som bryter med idrettslagets visjon og verdiløfter skal ha konsekvenser. Graden av konsekvens vil kunne variere fra tilfelle til tilfelle. Prinsipp om likebehandling ved konsekvensutøvelse skal ligge til grunn. Konsekvenser kan være, men ikke uttømmende; utestengelser fra trening, utestengelser fra kamper, utestengelser fra cuper/turneringer, terminering av medlemskap i idrettslaget. Ved konsekvensutøvelse skal foreldre/foresatte involveres ved saksbehandlingen når det gjelder mindreårige. Saksbehandlingen skal ledes av Fair Play-ansvarlig, men i gruppen skal trener/oppmann (i de tilfeller hvor sak/hendelse gjelder en aktiv spiller) og styrets leder være delaktig. Habilitet ift. saksbehandlingen skal konkret vurderes for hver sak. Grupperingen skal i fellesskap fatte vedtak om konsekvens. Avhengig av sak og alvorlighetsgrad skal gruppen konkret vurdere om skolen skal varsles om forholdet