LA GISKE SKULE BESTÅ!

Publisert: tirsdag 3. mars 2020

Styret i Giske Idrettslag har sendt inn høringsmerknad knyttet til ny organisering av oppvekstsektoren i Giske. Les denne her:

LA GISKE SKULE BESTÅ!

Giske Idrettslag har, siden i fjor høst, uttrykt sin store motstand mot nedleggelse av Giske Skule. Idrettslaget mener at de samfunnsøkonomiske kostnadene vil være betydelig større enn de økonomiske besparelsene ved en nedleggelse av Giske Skule. Vi kan heller ikke se at en slik løsning er til barnas beste!

Skolen er idrettslagets viktigste samarbeidspartner, og er vår største rekrutteringsarena og bærebjelken for lag i yngres årsklasser. Koblingen mellom idrettslaget og skolen, og det denne koblingen medfører ift. fokus og tilrettelegging for fysisk aktivitet, er, etter vår mening, til barns beste for våre barn på Giskeøya. Det tette samarbeidet mellom oppvekstarenaen og idrettsarenaen på øya vår gir gode oppvekstsvilkår.

Ved en nedleggelse av skolen vil det vesentligste grunnlaget for idrettslagets drift forvitre. Vi er sikre på at en endring i skolestruktur vil medføre at flere og flere aktive velger overflytting til annet idrettslag på grunn av andre naturlige tilknytninger gjennom skolehverdagen. Erfaringer fra andre idrettslag i umiddelbar nærhet viser at dette er konsekvensen etter relativt kort tid ved endring av skolestruktur. Videre vil et bortfall av barneskole gjøre det mindre attraktivt for barnefamilier å bosette seg på Giskeøya, som igjen medfører at for idrettslaget vil den negative spiralen knyttet til rekruttering av aktive til yngres avdeling ytterligere forsterkes.

Vi mener videre at det er stor sannsynlighet for at vårt gode samarbeid med Godøy Idrettslag vil bli vanskelig å opprettholde ved en endring av skolestruktur. Dette vil igjen bety at muligheten for å drive fysisk aktivitet også på Godøya vil bli forverret, da ressursgrunnlaget på den øya også vil bli redusert. Vi kan ikke se at en slik løsning vil være til barns beste i en totalvurdering.

Det er etablert et godt og tett samarbeid mellom idrettslaget og Giske Skule knyttet til arbeid med Fair Play. Siden i fjor høst har både idrettslaget og skolen, i fellesskap, økt ressurser og fokus på dette området.

For et barn å oppleve gode og trygge oppvekstsvilkår, hvor ulike aktører i nært fellesskap arbeider for å gjøre rammene og hverdagen trygg og god, må være et vesentlig element å vurdere knyttet til hva som er best for barna. Forsvinner skolen er vi i idrettslaget redd for at det vil være vanskelig å få full effekt av idrettslagets Fair Play-satsing, og det vil være ekstremt tungt, alene på øya, å utøve den samfunnsmessige funksjonen lag og foreninger er ment å ha i kommuner og lokalsamfunn for å bidra til best mulige oppvekstsvilkår.

Giske Idrettslag mener at fremlagte rapporter ikke viser de fulle konsekvensene og ringvirkningene en nedleggelse av Giske Skule vil ha for vårt nærmiljø, vårt idrettslag og andre samfunnsmessige effekter på sikt. Å neglisjere slike områder i en totalgjennomgang gjør rapportene fra blant annet arbeidsgruppen og Agenda Kaupang, etter vår mening, til et mangelfullt beslutningsgrunnlag.

Vi kan heller ikke se at rapporten fra arbeidsgruppen i noen av sine konklusjoner bekrefter positivt at å flytte elevene fra Giske Skule til Valderøya er å anse som for barnas beste. Noe som er et krav for kommunen å konkludere positivt på ved et vedtak om skolenedleggelse[1]. Giske Idrettslag vil derfor sterkt oppfordre politikerne i Giske kommune om IKKE å vedta et alternativ hvor nedleggelse av Giske Skule blir en realitet!

Idrettslaget formålsparagraf sier: «Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremje idrett og friluftsliv i sunne former». I 2020 er Giske Idrettslag 55 år. Vi har ei fantastisk historie å vise tilbake på, hvor vi gjennom disse årene har arbeidet, hver dag, i henhold til vår formålsparagraf. Og vi tenker fremover! Det er allerede lagt strategiske planer for årene som kommer, gjennom satsingen #Giske2025. For å lykkes med ei positiv og engasjerende fremtid trenger vi ressursgrunnlaget vårt. Vi trenger barna! Vi trenger barneskolen!

 

LA GISKE SKULE BESTÅ!!!

 

Med hilsen

Styret i Giske Idrettslag

[1] http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2018/07/Skolenedleggelse-informasjon-til-foreldre.pdf